Spracovanie osobných údajov,Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie


Účinnosť: 25. Mája 2018.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť AMM PREŠOV, s.r.o., so sídlom Petrovanská 1, Prešov 080 05, Slovensko, IČO: 36 494
569, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 15036/P
("AMM PREŠOV" alebo "my"), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich
zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 ("General Data Protection
Regulation" alebo "GDPR"). Tieto podmienky ochrany súkromia popisujú, ako zhromažďujeme,
spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb v rámci
servisnej činnosti pri opravách motorových vozidiel, predaja vozidiel a poskytnutia ďalších
služieb s tým súvisiacich ("Služby") alebo počas návštev našich webových stránok na doméne
amm.sk ("naše webové stránky").
Ustanovenia týchto podmienok ochrany súkromia sa uplatňujú od dátumu účinnosti
uvedeného vyššie.
Tieto podmienky ochrany súkromia predstavujú informačné memorandum spoločnosti AMM
PREŠOV a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov
("Kódex"). Zverejnením týchto podmienok ochrany súkromia na našich webových stránkach
a v predajni je zároveň splnená informačná povinnosti spoločnosti AMM PREŠOV, ako
prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných
údajov a zásadách ochrany osobných údajov sú upravené v Kódexe, ktorý je dostupný
v sídle spoločnosti AMM PREŠOV. Slová s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto
podmienkach ochrany súkromia, majú význam uvedený v Kódexe.
ZBER DÁT
Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich Služieb
alebo ak nás kontaktujte prostredníctvom našich webových stránok. Vaše osobné údaje
môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi
a iba za účelom (i) priameho poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej
medzi AMM PREŠOV a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej
služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať); (ii) splnenia právnych (zákonných)
povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; (iii)
predchádzania ohrozenia vášho života (napr. zvolávacia akcia na vozidlách, kde
odstránenie vady súvisí s bezpečnosťou vozidla); a (iv) iného spracovania, ktoré je
preukázateľne vo vašom záujme (prínos pre klienta je vyšší ako pre nás). S vašim súhlasom
spracovávame osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k odovzdaniu osobných
údajov tretím osobám pre kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom
marketingových výskumov, k zasielaniu informácií o poradenských akciách, výrobkoch a
službách a iných aktivitách. Pri našej činnosti zbierame nasledujúce dáta.
Servisná činnosť:
Meno a priezvisko
Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Informácie o servisovanom vozidle (značka, typ, VIN)
Číslo občianskeho a vodičského preukazu v prípade zapožičania náhradného vozidla
Predajná činnosť:
Meno a priezvisko
Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Číslo občianskeho preukazu
Číslo vodičského preukazu v prípade uskutočnenia skúšobnej jazdy
Informácie, vyplývajúce z obchodných podmienok jednotlivých zmlúv (úverová zmluva,
poistná zmluva a podobne)
Pri používaní našich webových stránok ďalej zbierame údaje o vašej aktivite prostredníctvom
súborov cookies alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu,
nastavenia prehliadača, preferencie alebo iné aktivity na našej webovej stránke.
Ak nás kontaktujete ako uchádzač o zamestnanie (alebo ako kandidát na iný druh
spolupráce), AMM PREŠOV vyžaduje, aby ste nám poskytli informácie, ktoré obsahujú vaše
meno, priezvisko a kontaktné informácie, ako sú napríklad e-mailové adresy alebo telefónne
čísla. Okrem toho požadujeme, aby ste nám predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o
vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré
môžu byť potrebné na účely ohodnotenia vašich schopností na požadovanú pozíciu.
ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme Vám mohli predať nové a
ojazdené vozidlá, o ktoré ste prejavili záujem, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré
súvisia s obstaraním vozidiel (financovanie, poistenie, prihlásenie a podobne), aby sme vám
mohli poskytnúť zodpovedajúce servisné, záručné a pozáručné služby k vašim vozidlám.
Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely (i) optimalizácie, zlepšenia kvality a rozšírenia
našich služieb, ktoré vám poskytujeme; (ii) udelenia prístupu k našim službám (iii) platenia za
naše služby; (iv) ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich
ďalších zákazníkov; (v) vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie; (vi) analýza návštev na
našich webových stránkach; a (vii) marketingu a/alebo priameho marketingu (ak ste prejavili
záujem o ďalšie obchodné informácie prostredníctvom odkazu "Zasielanie noviniek" alebo
podobného formulára).
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je
primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. AMM PREŠOV nespája osobné údaje, ktoré boli
získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na
účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje,
ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať
uchovávanie údajov).
Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú
relevantné pre vymedzené účely.
COOKIES
Na účely analýzy vašich návštev na našich webových stránkach zbierame aj súbory cookies
(súbory uložené na vašom zariadení). Používame nasledujúce typy súborov cookies: (i)
základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie prístupu na naše webové stránky; (ii)
funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových
stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne); (iii)
výkonné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte svoje
identifikačné údaje do žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť náš obsah
v súlade s vašou činnosťou na našich webových stránkach; a (iv) súbory cookies na
zacielenie / inzerciu reklamy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby reklamy boli pre
návštevníkov relevantnejšie.
Používame tiež službu Google Analytics a podobné služby, ktoré zbierajú súbory cookies tretej
osoby. Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy)
generované súbormi cookies budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na jej
serveroch. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho
používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre
prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti
webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť
aj na tretie osoby, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú
informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu
priraďovať k iným údajom, ktoré má k dispozícii.
Využívanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom
prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, plná funkčnosť webových stránok môže byť
obmedzená. Pred alebo pri používaní našich webových stránok AMM PREŠOV vyžaduje, aby
ste vyjadrili súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov spôsobom a na
účely vyššie uvedené. Ak však vyjadrite nesúhlas so zbieraním cookies, funkčnosť našich
webových stránok môže byť obmedzená. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies
povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním základných cookies na našich
webových stránkach.
PRIAMY MARKETING
Na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môže byť odvodený aj z vášho predchádzajúceho
využívania našich Služieb za predpokladu, že spĺňal požiadavky podľa GDPR, môžeme tiež
použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich
službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete
kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu:
ochranadat@amm.sk Reklamné oznámenia, tzv. „Newsletter“ môžete zrušiť vypnutím tejto
funkcie prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu poskytnutej v každom e-maile, ktorý
dostanete.
ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím osobám, ako sú (i) Výrobcovia vozidiel
a Importéri, ktorí sú dodávateľmi vozidla; (ii) Poskytovatelia služieb spojených s obstaraním
vášho vozidla (iii) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či
prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame; (iv) Poskytovatelia právnych
služieb; (v) Poskytovatelia účtovných služieb; (vi) Poskytovatelia marketingových služieb.
Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou
formou, nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito
poskytovateľmi služieb. Všetky informácie o týchto partneroch sú k dispozícii v Kódexe. S
výnimkou vyššie uvedenou nesmú byť vaše osobné údaje zdieľané alebo poskytnuté žiadnej
inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: (i) keď je AMM PREŠOV
povinný poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci;
alebo (ii) ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.
Ak sú tretie osoby, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje usadení mimo EÚ / EHP, vyjadrením
súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného súhlasíte s tým,
že údaje môžeme previesť aj na tieto tretie osoby. V takýchto prípadoch AMM PREŠOV
zabezpečí, aby spolupracoval len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré
zabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle všeobecného nariadenia na ochranu
osobných údajov alebo že AMM PREŠOV uzatvoril s týmito osobami dohody so
zodpovedajúcimi vzorovými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky
týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne
fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie
zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky
na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je
odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo
náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie,
kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov. Napriek všetkým
snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je
možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným
spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä (i) minimalizáciou údajov; (ii) obmedzením
prístupu k vašim osobným údajom; (iii) pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; (iv)
fyzickým zabezpečením; (v) ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými
a organizačnými), ktoré sú špecifikované a vysvetlené v Kódexe.
ODVOLANIE SÚHLASU, PRÁVO NA PRÍSTUP, ZABUDNUTIE A SŤAŽNOSŤ
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek
odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: ochranadat@amm.sk.
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje na
základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na
spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas
(t. j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti, či z iných
dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .
Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a
opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie
spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva môžete uplatniť a vaše osobné údaje
upraviť alebo vymazať pomocou formulárov dostupných na našich webových stránkach
a/alebo v sídle AMM PREŠOV alebo nás môžete kontaktovať na adrese
ochranadat@amm.sk. Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo
opakované, môžeme žiadosti odmietnuť.
Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese
ochranadat@amm.sk a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo
namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán
dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Z času na čas môžeme zmeniť a/alebo aktualizovať Podmienky ochrany súkromia o čom
budete informovaní na našej webovej stránke a v sídle AMM PREŠOV.